Kelas 1
  1. Bangun Pagi
  2. Olahraga
  3. Sholat Dhuha
  4. Menonton TVRI Jam 08.00
  5. Ibadah 5 Waktu yag muslim