Suwarni
NIK:
NIP: 198115072007012007
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Wonogiri, 15/07/81
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: GPAI
Status: PNS
Jenis GTK: Kepala Sekolah
Alamat : Bondalem